- 5 Resultados
precio mínimo: € 13,05, precio máximo: € 24,95, precio promedio: € 19,79
1
Auxiliar d'Administració General, Consell de Mallorca. Test
Pedir
por booklooker.de
€ 24,95
Envío: € 0,001
PedirEnlace patrocinado

Auxiliar d'Administració General, Consell de Mallorca. Test - Pasta blanda

2007, ISBN: 9788483685198

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN jueves, 17 de mayo de 2007 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors. - Preparadors. - Personal del Consell de Mallorca. CONTENID… Más…

  - Gastos de envío:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Auxiliar d'Administració General, Consell de Mallorca. Test
Pedir
por booklooker.de
€ 24,95
Envío: € 0,001
PedirEnlace patrocinado
Auxiliar d'Administració General, Consell de Mallorca. Test - Pasta blanda

2007, ISBN: 9788483685198

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN jueves, 17 de mayo de 2007 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors. - Preparadors. - Personal del Consell de Mallorca. CONTENID… Más…

  - Gastos de envío:Versandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
3
Pedir
por AbeBooks.de
€ 18,00
Envío: € 10,001
PedirEnlace patrocinado
Ed. Cep:
TEST AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA - Pasta blanda

2007

ISBN: 8483685191

[EAN: 9788483685198], Neubuch, [PU: Ed. Cep 20070517], MALLORCA, FECHA DE PUBLICACIÓN jueves, 17 de mayo de 2007 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors. - Preparadors. - Personal del Consell de… Más…

  - NEW BOOK Gastos de envío: EUR 10.00 Agapea, Spain [54429744] [Rating: 5 (von 5)]
4
Pedir
por AbeBooks.de
€ 18,00
Envío: € 10,001
PedirEnlace patrocinado
Ed. Cep:
TEST AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA - Pasta blanda

2007, ISBN: 8483685191

[EAN: 9788483685198], Neubuch, [PU: Ed. Cep 20070517], MALLORCA, FECHA DE PUBLICACIÓN jueves, 17 de mayo de 2007 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors. - Preparadors. - Personal del Consell de… Más…

  - NEW BOOK Gastos de envío: EUR 10.00 Agapea, Spain [54429744] [Rating: 5 (von 5)]
5
Pedir
por amazon.co.uk
£ 10,85
(aprox. € 13,05)
Envío: € 4,401
PedirEnlace patrocinado
Auxiliar d'Administració General, Consell de Mallorca. Test - Pasta blanda

ISBN: 8483685191

Perfect Paperback, [EAN: 9788483685198], Editorial Cep, S.L., Editorial Cep, S.L., Book, [PU: Editorial Cep, S.L.], Editorial Cep, S.L., 124671031, General AAS, 68, Business, Finance & La… Más…

  - Neuware Gastos de envío:Europa Zone 1: GBP 3,94 pro Produkt. (EUR 4.40) The Book Depository Ltd

1Dado que algunas plataformas no nos comunican las condiciones de envío y éstas pueden depender del país de entrega, del precio de compra, del peso y tamaño del artículo, de una posible membresía a la plataforma, de una entrega directa por parte de la plataforma o a través de un tercero (Marketplace), etc., es posible que los gastos de envío indicados por eurolibro/terralibro no concuerden con los de la plataforma ofertante.

Datos bibliográficos del mejor libro coincidente

Detalles del libro
Auxiliar d´Administració General del Consell de Mallorca: Test

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 17 de mayo de 2007PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors. - Preparadors. - Personal del Consell de Mallorca.CONTENIDOEl present manual és un text complementari per a la preparació eficaç de les proves selectives per a l'accés a les places vacants d'Auxiliar d'Administració General del Consell de Mallorca.Conté qüestionaris sobre cadascun dels temes desenvolupats en el temari. Cada qüestionari es compon d'un ampli nombre de preguntes objectives tipus test, amb respostes múltiples, de les que només una d'elles és correcta, seguint l'estructura general de les proves que habitualment s'estableixen../Tots els qüestionaris han estat elaborats per personal docent especialitzat, basant-se en l'experiència adquirida en oposicions i exàmens precedents.DOCUMENTACIÓN- Acord de 22 d'abril de 1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell General del Poder Judicial - Codi Civil - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als Consells Insulars - Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars - Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere - Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 7/1988, de 28 de desembre, que crea els Jutjats del Penal i els Jutjats Centrals del Penal - Manual d'Estil del Llenguatge Administratiu - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1194/2004, de 14 de maig, pel qual es determina la composició de les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines de registre - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local - Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell, en sessió celebrada el 8 de març de 2004 - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, sobre utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques de l'Administració General de l'Estat

Detalles del libro - Auxiliar d´Administració General del Consell de Mallorca: Test


EAN (ISBN-13): 9788483685198
ISBN (ISBN-10): 8483685191
Tapa blanda
Año de publicación: 2007
Editorial: Editorial CEP, S.L.
254 Páginas
Idioma: spa/Spanisch

Libro en la base de datos desde 2008-08-11T08:07:42+02:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2017-04-17T13:39:39+02:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9788483685198

ISBN - escritura alterna:
84-8368-519-1, 978-84-8368-519-8


Más, otros libros, que pueden ser muy parecidos a este:

Último libro similar:
9788483685150 TEMARI AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL CONSELL DE MALLORCA (Ed. Cep)


< para archivar...