- 0 Resultados
precio mínimo: € 40,55, precio máximo: € 60,47, precio promedio: € 51,20
1
Pedir
por amazon.com
$ 47,62
(aprox. € 40,55)
Pedir
Ed. Cep:

TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Pasta blanda

ISBN: 8498826896

Paperback, [EAN: 9788498826890], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Más…

  - , Neuware Gastos de envío:Usually ships in 1-2 business days. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen., más gastos de envío Book Depository US
2
Pedir
por amazon.com
$ 50,06
(aprox. € 43,19)
Pedir

Ed. Cep:

TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Pasta blanda

ISBN: 8498826896

Paperback, [EAN: 9788498826890], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Más…

  - Neuware. Gastos de envío:Usually ships in 1-2 business days., más gastos de envío PBShop UK
3
Temari Oposicions Vol.Ii. Cos Auxiliar Administratiu. Generalitat De Catalunya - Ed. Cep
Pedir
por Fnac.com
€ 60,47
Envío: € 8,30
Pedir
Temari Oposicions Vol.Ii. Cos Auxiliar Administratiu. Generalitat De Catalunya - Ed. Cep - libro nuevo

ISBN: 9788498826890

Fnac.com : Livraison gratuite et - 5% sur tous les livres. Temari Oposicions Vol.Ii. Cos Auxiliar Administratiu. Generalitat De Catalunya - Ed. Cep - Nouvelles. Découvrez des nouveautés, … Más…

Nr. 3-29674786. Gastos de envío:, Le délai dépend du marchand, zzgl. Versandkosten. (EUR 8.30)
4
Pedir
por BookDepository.com
€ 51,49
Envío: € 0,00
Pedir
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Pasta blanda

ISBN: 9788498826890

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], Organization & Management Of Education, Organization & Management Of Education

Gastos de envío:Envío gratis. (EUR 0.00)
5
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA
Pedir
por Rakuten.fr
€ 60,31
Envío: € 0,01
Pedir
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - libro nuevo

ISBN: 9788498826890

Livre

  - Gastos de envío:France (EUR 0.01) Priceminister

Detalles del libro
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 24 de julio de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya. - Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Auxiliar d'Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest segon volum es recullen els temes 13 a 25 del Programa Oficial publicat al DOGC núm 5167, de 7 de juliol de 2008. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes resums finalsDOCUMENTACIÓN- Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 - Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana de Catalunya - Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d¿entrada i sortida de documents de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l¿Arxiu General de l¿Administració Civil - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya - Decret 138/2008, de 8 de juliol, d¿indemnitzacions per raó del servei - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE), modificada per la Directiva 2007/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 juny 2007 - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d¿Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat modificada per Llei 17/2003, 4 juliol, del cos d¿agents rurals - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre d¿1 de febrer de 1996 per la que s¿aproven els Documents Contables a utilitzar per l¿Administració General de l¿Estat - Ordre de 6 de maig de 1994, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, amb caràcter de Pla Comptable Marc per a totes les Administracions Públiques - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors - Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de CertificacióRECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques: - Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament. - Quadres i gràfics explicatius dels continguts - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició. - Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar. - Esquemes-resums finals

Detalles del libro - TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA


EAN (ISBN-13): 9788498826890
ISBN (ISBN-10): 8498826896
Tapa blanda
Año de publicación: 2008
Editorial: Editorial Cep, S.L.
534 Páginas
Idioma: spa/Spanisch

Libro en la base de datos desde 2010-10-04T23:25:05+02:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2021-09-11T11:59:58+02:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9788498826890

ISBN - escritura alterna:
84-9882-689-6, 978-84-9882-689-0


< para archivar...