- 0 Resultados
precio mínimo: € 48,75, precio máximo: € 291,18, precio promedio: € 102,48
1
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari
Pedir
por booklooker.de
€ 53,99
Envío: € 0,00
Pedir

Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari - Pasta blanda

2010, ISBN: 9788499376431

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 10 de marzo de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliars Administratius. - Preparadors i… Más…

  - Gastos de envío:Versandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA TEMARI
Pedir
por amazon.ca
C$ 87,42
(aprox. € 57,54)
Pedir
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA TEMARI - Pasta blanda

ISBN: 8499376436

Paperback, [EAN: 9788499376431], Book, 927726, Subjects, 933484, Arts & Photography, 934986, Biographies & Memoirs, 935522, Business & Investing, 4142731, Calendars, 935948, Children's Bo… Más…

  - Producto nuevo. Gastos de envío:Usually ships within 1 - 2 business days., más gastos de envío Nobel Booksellers
3
Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari - Ed. Cep
Pedir
por amazon.com
$ 71,56
(aprox. € 60,93)
Pedir
Ed. Cep:
Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari - Pasta blanda

ISBN: 8499376436

Paperback, [EAN: 9788499376431], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Más…

  - , Neuware Gastos de envío:Usually ships in 1-2 business days. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen., más gastos de envío Nobel Booksellers
4
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) - Sin datos
Pedir
por amazon.de
€ 291,18
Envío: € 3,00
Pedir
Sin datos:
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) - Pasta blanda

2010, ISBN: 9788499376431

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 660 Seiten, Publiziert: 2010-03-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Sozialwissenschaft, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schul… Más…

Gut Gastos de envío:Auf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books
5
Pedir
por BookDepository.com
€ 48,75
Envío: € 0,00
Pedir
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari - Pasta blanda

ISBN: 9788499376431

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], Organization & Management Of Education, Organization & Management Of Education

  - Gastos de envío:Envío gratis (EUR 0.00)

Detalles del libro
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395)

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 10 de marzo de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliars Administratius. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració Local.CONTENIDOEl present text recull una selecció de temes que, generalment, són exigits als aspirants a les places d'Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins la data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatiusDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les Oficines d'Atenció Ciutadana de Catalunya - Decret 336/1988, de 17 d¿octubre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s¿aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d¿organització, procediment i règim jurídic de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 28/2006, de 18 de juliol, d¿Agències estatals per a la millora dels serveis públics - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, 30 desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1997, de 14 d¿abril, d¿Organització i Funcionament de l¿Administració General de l¿Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 9/1968, de 5 d'abril, sobre Secrets Oficials - Llei de Catalunya 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d¿abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Bàsic de Comptabilitat Local - Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local - Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local - Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als serveis públics - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s¿aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals - Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, que regula els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s¿aprova el text refós de la Llei Reguladora d¿Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim LocalRECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats a la data d'edición

Detalles del libro - Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395)


EAN (ISBN-13): 9788499376431
ISBN (ISBN-10): 8499376436
Tapa blanda
Año de publicación: 2010
Editorial: Editorial CEP, S.L.
660 Páginas
Idioma: spa/Spanisch

Libro en la base de datos desde 2011-11-16T10:03:14+01:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2021-09-11T11:59:53+02:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9788499376431

ISBN - escritura alterna:
84-9937-643-6, 978-84-9937-643-1


< para archivar...