- 0 Resultados
precio mínimo: € 32,30, precio máximo: € 52,79, precio promedio: € 43,80
1
Pedir
por booklooker.de
€ 41,99
Envío: € 0,00
Pedir

Auxiliars Administratius, Corporacions Locals de Catalunya. Supòsits pràctics - Pasta blanda

2010, ISBN: 9788499376615

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de marzo de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliars Administratius. - Preparadors i a… Más…

  - Gastos de envío:Sans frais d'envoi. (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals de Catalunya. Supòsits pràctics
Pedir
por amazon.co.uk
£ 46,43
(aprox. € 52,79)
Envío: € 4,80
Pedir
Auxiliars Administratius, Corporacions Locals de Catalunya. Supòsits pràctics - Pasta blanda

2010, ISBN: 8499376614

Paperback, [EAN: 9788499376615], Editorial CEP, S.L., Editorial CEP, S.L., Book, [PU: Editorial CEP, S.L.], 2010-03-01, Editorial CEP, S.L., 1025612, Subjects, 349777011, Antiquarian, Rar… Más…

  - Nouveau produit. Gastos de envío:Europe zone 1 : GBP 5,48 par produit.. Usually dispatched within 1-2 business days. Les coûts d'expédition peuvent différer des coûts réels. (EUR 4.80) Nobel Booksellers
3
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPÒSITS PRÀCTICS - Ed. Cep
Pedir
por amazon.com
$ 53,48
(aprox. € 46,38)
Pedir
Ed. Cep:
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPÒSITS PRÀCTICS - Pasta blanda

ISBN: 8499376614

Paperback, [EAN: 9788499376615], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Más…

  - Nouveau produit. Gastos de envío:Usually ships in 1-2 business days., más gastos de envío Nobel Booksellers
4
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPÒSITS PRÀCTICS - Ed. Cep
Pedir
por amazon.com
$ 53,25
(aprox. € 45,56)
Pedir
Ed. Cep:
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPÒSITS PRÀCTICS - Pasta blanda

ISBN: 8499376614

Paperback, [EAN: 9788499376615], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Más…

  - Nouveau produit. Gastos de envío:Usually ships in 24 hours., más gastos de envío Amazon Global Store UK
5
Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya. Supòsits Pràctics (Colección 395) - Sin datos
Pedir
por amazon.es
€ 32,30
Envío: € 5,50
Pedir
Sin datos:
Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya. Supòsits Pràctics (Colección 395) - libro nuevo

ISBN: 8499376614

[SR: 770620], Tapa blanda, [EAN: 9788499376615], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., Col•lecció de supòsits pràctics rel… Más…

  - Nouveau produit. Gastos de envío:Produits Amazon livraison gratuite à partir de EUR 19 en Espagne EUR 6 pour le reste de l'Europe. Normalmente se envía en el plazo de 1-2 días laborable. Les coûts d'expédition peuvent différer des coûts réels. (EUR 5.50) Nobel Booksellers

Detalles del libro
AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPÒSITS PRÀCTICS

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de marzo de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliars Administratius. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració Local.CONTENIDOCol¿lecció de supòsits pràctics relacionats amb les matèries objecte d'examen en les proves selectives per al Cos d'Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya.Estructurats de forma lògica i didàctica, contenen les referències a les normes de necessari coneixement per a la resolució dels casos. S'utilitzen tant preguntes objectives tipus test, com a preguntes obertes i totes les respostes han estat motivades ressenyant l'article o la norma que justifica la seva exactitud.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les Oficines d'Atenció Ciutadana de Catalunya - Decret 336/1988, de 17 d¿octubre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s¿aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d¿organització, procediment i règim jurídic de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 28/2006, de 18 de juliol, d¿Agències estatals per a la millora dels serveis públics - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, 30 desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1997, de 14 d¿abril, d¿Organització i Funcionament de l¿Administració General de l¿Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 9/1968, de 5 d'abril, sobre Secrets Oficials - Llei de Catalunya 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d¿abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Bàsic de Comptabilitat Local - Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local - Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local - Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als serveis públics - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s¿aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals - Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, que regula els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s¿aprova el text refós de la Llei Reguladora d¿Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local

Detalles del libro - AUXILIARS ADMINISTRATIUS CORPORACIONS LOCALS CATALUNYA. SUPÒSITS PRÀCTICS


EAN (ISBN-13): 9788499376615
ISBN (ISBN-10): 8499376614
Tapa blanda
Año de publicación: 2010
Editorial: EDITORIAL CEP, S.L.
412 Páginas
Idioma: spa/Spanisch

Libro en la base de datos desde 2011-02-15T16:10:12+01:00 (Madrid)
Página de detalles modificada por última vez el 2018-10-18T13:24:33+02:00 (Madrid)
ISBN/EAN: 9788499376615

ISBN - escritura alterna:
84-9937-661-4, 978-84-9937-661-5


Más, otros libros, que pueden ser muy parecidos a este:

Último libro similar:
9788499376431 Auxiliars Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Temari (Colección 395) (Sin datos)


< para archivar...